Změna vlastníka

V případě převodu vlastnictví na další osobu, byť i rodinného příslušníka, je povinnost nabyvatele bytové jednotky nahlásit osobě odpovědné za správu domu nabytí jednotky do vlastnictví včetně dalších údajů  (viz. §  1177 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 
Každému novému vlastníkovi zasílá Katastrální úřad písemné oznámení o provedení vkladu vlastnického práva.

Toto je dokument, který by měl nový vlastník zaslat správci který obsahuje potřebné údaje (tzn. jméno a příjmení nabyvatele, právní účinky vkladu vlastnického práva, číslo převáděné jednotky apod.). 

V případě dědictví je třeba doložit usnesení soudu o dědictví, které obsahuje datum nabytí vlastnického práva spolu s datumem úmrtí.

Předmětný dokument nový vlastník může zaslat na e-mail: vybordomu2583@seznam.cz

Po provedení registrace nového vlastníka jednotky je mu vystaven měsíční předpis příspěvku vlastníka a záloh na služby. 

Každý vlastník jednotky má svůj variabilní symbol, pod kterým hradí měsíční příspěvek vlastníka a zálohy na služby spojené s užíváním bytové jednotky.
Po zanesení změny vlastnictví, dochází ke změně variabilního symbolu (nebude již možné hradit poplatky pod původním variabilním symbolem).

Pokud byl sepsán předávací protokol se stavy měřidel, je třeba jej také doložit.

Změnu vlastníka prosím nahlaste i na e-mail výboru SVJ: vybordomu2583@seznam.cz